top of page
Dáváme cestám  směr.

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

 

Úvodní ustanovení, autorská práva 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.pasek.cz je společnost Pašek s.r.o., Rybnice 165, 331 51 IČO: CZ27963781 (dále jen „Společnost“) 

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách www.pasek.cz (dále jen „Stránky“). 

 
Odkazy na jiné stránky 

ppuNa Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Toto prohlášení se proto nevztahuje na odkazy, které uživatele ze Stránek přesměrují a odkazují na informace a služby externích subjektů. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek. 

  

I. Obecné informace o zpracování osobních údajů 

Co jsou osobní údaje? 

Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor a jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Dle konkrétní situace může mezi osobní údaje náležet mimo jiné jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa jednotlivce (fyzické osoby). Mezi osobní údaje pak nepatří informace jako např. počet uživatelů internetové stránky. 

  

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů 

V postavení správce osobních údajů zpracovává Společnost při své činnosti vždy na základě platného právního důvodu určité osobní údaje svých zákazníků a jejich zástupců, dodavatelů a jejich zástupců, uchazečů o zaměstnání a svých zaměstnanců. Jako správce osobních údajů Společnost určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a stanoví opatření související se zpracováním osobních údajů, zejména s jejich zabezpečením. Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením. Společnost přijala interní směrnice, které obsahují přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, se kterými Společnost nakládá. Pracovníci společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o technických a organizačních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

  

II. Drony a jejich provoz 

 

Společnost provozuje drony pro pořizování audiovizuálního záznamu pro interní potřebu (zejména staveb). Provozování dronů není určeno pro monitorování osob. Drony jsou provozovány v souladu s pravidly pro provoz bezpilotních systémů a v souladu s Nařízením. Dron, pilot a další personál Společnosti je vždy řádně identifikován a označen. Drony jsou vždy provozovány ve vymezeném prostoru a s ohledem na aktuální situaci na místě (minimalizace snímané plochy a optimalizace trasy). Kamery dronu jsou vždy nastavené tak, aby nedocházelo k nadměrnému zásahu do soukromí jiných osob. Osoby pohybující se ve vymezeném prostoru pro provoz dronu jsou vždy seznámené s průběhem leteckých prací v souladu s předpisy provozu bezpilotních systémů a Nařízením. Radiometrická a multispektrální data neumožňují funkční identifikaci osob. Společnost přijala technickoorganizační opatření na ochranu uchovávaných záznamů. Osoby mohou uplatnit právo na přístup, opravu, námitku či výmaz svých osobních údajů. Záznam je vždy uchovávám zabezpečeným způsobem, přístup k němu je auditován a je uchováván po dobu nezbytně nutnou pro zajištění oprávněného účelu Společnosti v souladu s Nařízením. 

  

III. Cookies 

Cookies jsou malé textové soubory, sledovače, které ukládají nebo načítají informace ve vašem prohlížeči, když navštívíte naši webovou stránku, a to bez ohledu na typ zařízení, které používáte (počítač, smartphone, tablet atd.). 

Soubory cookie lze použít k různým účelům: zapamatování vašich jazykových preferencí, poskytnutí ID pro sledování vaší navigace pro účely analýzy nebo reklamy atd. 

Soubory cookie můžeme na vašem zařízení ukládat pouze v případě, že jsou nezbytně nutné k tomu, aby webová stránka poskytovala své základní funkce. K ukládání všech ostatních typů cookies potřebujeme vaše svolení (souhlas). 

Tato stránka používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.  

  

IV. Subjekty údajů a účely zpracování osobních údajů 

Zákazníci, dodavatelé a jejich zástupci 

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků, dodavatelů a jejich zástupců (fyzických osob) v rozsahu nezbytném pro jednání o smlouvě a plnění smlouvy, kterou s nimi za účelem poskytování svých produktů a služeb, respektive odebírání produktů a služeb, uzavírá. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů. 

  

Uchazeči o zaměstnání 

Za účelem organizace a vyhodnocování výběrového řízení při náboru nových zaměstnanců zpracovává Společnost osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů. 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je v daném případě výběrové řízení (resp. jednání o uzavření pracovní smlouvy či některé z dohod o práci konané mimo pracovní poměr následující po žádosti uchazeče o účast ve výběrovém řízení), nad rámec konkrétního výběrového řízení jsou osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovávány pouze s jeho souhlasem. 

  

Zaměstnanci 

Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nezbytném pro plnění svých zákonných povinností (např. povinnost srážet či odvádět daně, vést evidenci pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení apod.). Zaměstnanec je povinen tyto údaje Společnosti poskytnout; jejich neposkytnutí by založilo porušení právních předpisů na straně zaměstnance a/nebo Společnosti a možnost udělení sankcí ze strany příslušných státních orgánů. 

  

V. Příjemci osobních údajů 

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena vhodná technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle Nařízení. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů.  

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu. 

  

VI. Předání osobních údajů do zahraničí 

Společnost může předat osobní údaje do jiných zemí v Evropské unii zejména v případech, kdy se servery, na nichž jsou osobní údaje uloženy, nacházejí mimo Českou republiku. Společnost nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii a mimo působnost Nařízení. Předání osobních údajů do jiných zemí tak nemá vliv na právní postavení subjektů údajů. 

  

 

VII. Uchování osobních údajů 

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel: 

·         osobní údaje zákazníků/dodavatelů a jejich zástupců a popř. osobní údaje poskytnuté zákazníky Společnosti v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Společností jsou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností a v nezbytném rozsahu též po jeho skončení až do uplynutí příslušných promlčecích lhůt pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného smluvního vztahu anebo po dobu nutnou pro splnění zákonných povinností; 

·         osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení v rámci náboru nových zaměstnanců, neudělil-li daný uchazeč souhlas s delším uchováním svých osobních údajů; 

·         osobní údaje zaměstnanců jsou uchovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a poté po dobu zákonem stanovených archivačních lhůt, případně až do uplynutí příslušných promlčecích/prekluzivních lhůt pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného pracovněprávního vztahu anebo po dobu nutnou pro splnění zákonných povinností. 

  

VIII. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Může tak učinit zasláním oznámení na adresu sídla či jakékoliv provozovny Společnosti či zasláním e-mailové zprávy, využitím možnosti v internetové aplikaci či jiným vhodným způsobem. 

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté osobní údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán. 

  

IX. Další práva subjektů údajů 

Dle konkrétní situace může mít každý subjekt údajů (tj. zákazníci/dodavatelé a jejich zástupci, uchazeči o zaměstnání či zaměstnanci Společnosti) další práva vyplývající z Nařízení. 

Subjekt údajů má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

  • právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné; 

  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

  • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně; 

  • právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti; a 

  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie. 

Svá práva může každý subjekt údajů uplatnit kontaktováním Společnosti kontaktních údajů. 

  

 

 

 

X. Jak nás můžete kontaktovat 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či za účelem výkonu práv subjektu údajů můžete kontaktovat Společnost v jejím sídle. 

bottom of page